name:   MIA BOHEMIA ABRUS
  born:    February 6th1997
   die:  September 1th 2002
  
  owner:   Miréz Bohemia
  prices:    excellent
 

pedigree