HISTORY

Female

NIKÉ Miréz Bohemia

NASTASIA Miréz Bohemia

NELLA Miréz Bohemia

MIRA MIRÉZ BOHEMIA
LAIKA MIRÉZ BOHEMIA
MARLON MIRÉZ BOHEMIA
LOTTY MIRÉZ BOHEMIA
JUNE-BLACK-SPRITE MIRÉZ CS
MIA BOHEMIA ABRUS
KOKETA UTTIS CZ
UNIA BOHEMIA ABRUS

FLAVIOLA Quincy Etc

Male

EDMOND DANTES DEL CASTELLO DELLE ROCCHE

PALOMINOXANTIUS-A Miréz Bohemia

PABLOPICASSO-A Miréz Bohemia

MAX MIRÉZ BOHEMIA

MONTY JACK MIRÉZ BOHEMIA

JOSEPH MIRÉZ CS

CHOPIN MIRÉZ CS